ข้อ 2.      ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

      2.1   ข้อมูลธุรกิจ 

            บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจาก                  เจ้าของธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่ค้า บุคคลที่สาม และผู้ผลิตสินค้า และจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ อาทิ ข้อมูลทางทะเบียนของธุรกิจ              เอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการยื่นฟ้องคดีล้มละลาย ซึ่งบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านการ              ประมวลผลเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และอาจเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ลูกค้าใช้ใน              การตัดสินใจเกี่ยวกับเครดิต การประกันภัย การตลาด และกิจกรรมอื่น โดยข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่                  จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้ 

      (1)    ข้อมูลบริษัทและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจ รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หมาย

            เลขโทรสาร อีเมล ชื่อโดเมน (Domain Name) และบันทึกทางทะเบียน ทางการเงิน และทางภาษี

      (2)   ข้อมูลบริษัทและข้อมูลทางสถิติของบริษัทโดยละเอียด รวมถึงจำนวนลูกจ้าง  

      (3)   ความเป็นมาเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท เช่น ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ประวัติการ

            ศึกษาและการทำงานของเจ้าของบริษัทประวัติหรือสถานะทางกฎหมายรวมถึงประวัติอาชญากรรมหรือการกระทำความผิด 

      (4)   ผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัท รวมถึงขอบเขตการประกอบธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และสายธุรกิจต่าง ๆ 

      (5)   ข้อมูลเครดิตทางการค้าและทางธุรกิจ รวมถึงประวัติและรูปแบบวิธีการชำระเงิน 

      (6)   สรุปข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถทำกำไร หนี้สิน สินทรัพย์ สินทรัพย์สุทธิ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

      (7)   ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลรัฐบาลและหน่วยงานทางวิชาชีพ สื่อ                และเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ 

      (8)   ประวัติและข้อมูลทางสถิติของสถาบันการศึกษา รวมถึงหัวข้อทางการศึกษาที่เชี่ยวชาญ และจำนวนลูกจ้าง  

 ​

      (9)   ที่อยู่ไอพี (IP Address) พิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geolocation) และการแสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 

      (10)  ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เพื่อประมวลผลการชำระเงินของลูกค้าบางราย และ 

      (11)   ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบุคลากรในธุรกิจนั้น  

      2.2   ข้อมูลส่วนบุคคล 

            บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

​ 

      (1)    ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือ  

            เดินทาง ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล (Email address) สถานะของการเป็นกรรมการ กรรมการผู้มี

            อำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และ/หรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท สถานะการเป็นผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้                บริการ หรือคู่ค้า (Vendor) กับ บริษัทฯ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media                  Handle) 

      (2)   ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน  

      (3)   ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสนใจ หรือเคยใช้

            บริการความพึงพอใจ ผลตอบรับ และความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวและราย

            ละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิและการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 

      (4)   ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์ เช่น คุกกี้ (Cookies) ที่อยู่ไอพี (IP

            Address) ประเภทอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรือระบบปฏิบัติการ (เช่น Android หรือ iOS) หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม และ              เว็บไซต์ต้นทางที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และกิจกรรมของบนเว็บไซต์              และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ 

      (5)   ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่

            หรือคอมพิวเตอร์ และบริการที่บอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพื้นที่ (Location-Based Service) 

      (6)   ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนาและเชื้อชาติ

      (7)   ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

            ความสัมพันธ์ อาชีพ สถานะการเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ผู้ได้รับมอบอำนาจของนิติบุคคล

            กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง หรือการเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของบุคคลใด ๆ 

      2.3   ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

            บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อการ                ดำเนินการตามสัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น                บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและตามที่ได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว                  เท่านั้น และบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควรตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของ                ข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เพื่อนำไปใช้ตาม                        วัตถุประสงค์ที่จำกัดและตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

      2.4   ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม                กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงการ                  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด 

ข้อ 3.       แหล่งที่มาของข้อมูล 

             บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลธุรกิจ และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้ 

      (1)    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของธุรกิจ หรือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

            สมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การติดต่อกับบริษัทฯ พนักงาน และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์              แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม สื่อสังคมออนไลน์  (Social Media)  การตอบแบบสอบถาม หรือช่องทางการส่งเสริมการขาย

            และการตลาดอื่น ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น 

      (2)   เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น  เช่น  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

            สำนักงาน คณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล กรมสรรพากร กรมบังคับ              คดี หรือหน่วยงานราชการอื่น บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล แพลตฟอร์มหรือสื่อสังคมออนไลน์

            (Social  Media) เว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการสอบถามบุคคลที่สามที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล

            ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และ/หรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น เป็นต้น  ทั้งนี้                กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายว่าด้วย                การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นกำหนด  

ข้อ 4.       วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      4.1    บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน                 บุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่                 บริษัทฯ ก่อนหรือในขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายให้สิทธิบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วน                 บุคคลได้โดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องให้ความยินยอม  

 

      4.2   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้ 

​     

      (1)    เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญ

            น้อยกว่า สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่นกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาระสำคัญของ

            ข้อมูลนิติบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคลได้แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่              เป็นองค์ประกอบสำคัญของประกาศของราชการหรือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 

      (2)   เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้บริการบน                เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ 

      (3)   เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมกรรมการ การเข้าร่วม                    กิจกรรมกับบริษัทฯ การติดต่อหรือประสานงานใดๆ กับบริษัทฯ การสมัครสมาชิก และการสร้างชื่อผู้ใช้งานของบุคคล                  รวมถึงการรักษาและการจัดการชื่อผู้ใช้งานของบุคคล

      (4)   เพื่อเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาหรือความผูกพันระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้

            บริการหรือผู้รับบริการ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญานั้น ในกรณีนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วน                  บุคคลไม่ได้ให้ข้อมูล ส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้                อย่างมีประสิทธิภาพ 

      (5)   เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล ทำการวิจัย ทำการตลาด ส่งเสริมการขาย ทำโฆษณาทางการตลาด เสนอข้อเสนอ สิทธิ

            พิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และพันธมิตรทาง                ธุรกิจ ที่บุคคลอาจสนใจ สอดคล้องกับความต้องการ และ/หรือเหมาะสมกับท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (6)   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

             ของบริษัทฯโดยการประเมิน การทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์และจัดทำแบบจำลองหรือการทำรายงานเชิงภาพรวม เป็นต้น 

      (7)   เพื่อให้บริการหลังการขาย เช่น ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสอบถามความพึงพอใจ และความเห็นเพิ่ม

            เติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับจากบริษัทฯ 

      (8)   เพื่อบริหารจัดการ ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวก                ปรับปรุงเนื้อหา และปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน 

      (9)   เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม และการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ในการ

            รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และยับยั้งกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ

      (10)  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ รวมถึงคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่ง

            บริษัทฯมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

      (11)   เพื่อการรักษาความปลอดภัย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล              ส่วนบุคคล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงของบุคคลผ่านทางกล้องวงจรปิด                (CCTV) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงาน และผู้มาติดต่อ  

      (12)   เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯกรณีอื่น เช่น การบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อมีผู้ติดต่อกับบริษัทฯ

            การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียง และเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

            และกิจกรรม เช่น การอบรม สัมมนา การสันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ การเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัว

            ประชาชนของบุคคล เพื่อการยืนยันตัวตน สำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรับ-ส่ง

            เอกสาร พัสดุ ของสมนาคุณ หรือการจัดการกับข้อร้องเรียน ข้อพิพาท และข้อเรียกร้องต่าง ๆ เป็นต้น 

ข้อ 5.      การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ ใช้และจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล              ส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นและจำกัด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

      (1)    ลูกจ้างและผู้รับจ้างที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของ

            บริษัทฯ ตามสัญญาหรือความผูกพันระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯ 

      (2)   ผู้ให้บริการที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทฯ หรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งใน

            ประเทศไทยและต่างประเทศ 

      (3)   บริษัทในเครือ หน่วยงาน คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ท่านให้ความยินยอม หรือด้วยเหตุอื่นตามที่กฎหมายกำหนดทั้งใน

            ประเทศไทยและต่างประเทศ 

      (4)   ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของดังกล่าวเป็น

            ส่วนสาระสำคัญของข้อมูลนิติบุคคล หรือกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หรือด้วยเหตุอื่นตาม

            ที่กฎหมายกำหนด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

      (5)   ผู้สอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ 

      (6)   ศาลที่มีเขตอำนาจ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกันและ

            ปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

      (7)   บุคคลที่สามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

            ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบและคุ้มครองข้อมูล

            ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก

            ขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

 

ข้อ 6.      การเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลในต่างประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งมีการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลในต่างประเทศเป็นครั้งคราว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาระสำคัญของข้อมูลนิติบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคลได้แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม อาจถูกเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือกิจการ และ/หรือบริษัทในเครือธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ

และ/หรือผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้รับข้อมูล

หรือ เป็นการเก็บรักษาข้อมูลแทนบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม สามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  

ข้อ 7.      หลักกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

      7.1   ความยินยอม

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลของตนได้ก่อนหรือในขณะที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นที่กฎหมายให้ถือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม เพื่อให้บริษัทประมวลผลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice) และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

      ​7.2   ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เมื่อบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น รวมถึง (ก)

การจัดการโอกาสทางธุรกิจ เครดิตทางธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงิน (ข) บริหารความเสี่ยง และตัดสินใจทางการตลาด (ค) ทำธุรกรรมต่าง ๆ (ง) ป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต และ (จ) ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ตนเข้าทำธุรกิจด้วย โดยไม่กระทบต่อประโยชน์หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      7.3   สัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาใดๆ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อดำเนินการใดๆ ก่อนการเข้าทำสัญญา ตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดุลพินิจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอ หรือเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

      7.4   หน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ 

เมื่อบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 8.      ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อ 9.      สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      9.1   เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ

            จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ดังนี้ 

 

      (1)    สิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความ                ยินยอมไว้แก่บริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ

            โดยการถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ 

      (2)   สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วน                บุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล                ส่วนบุคคลไม่ด้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้

 

      (3)   สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป รวมทั้งมีสิทธิ (ก) ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอน              ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่ง

หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ 

      (4)   สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

            ในเวลาใด ๆ 

      (5)   สิทธิในการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว              เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรือเจ้าของ                  ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตาม                  กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

      (6)   สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอของ              เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

      (7)   สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
            
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือที่ไม่                    สมบูรณ์ 

      (8)   สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าบริษัทฯ หรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของ

            บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

     9.2    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์ใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด

            และบริษัทฯ อาจติดต่อกลับไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิ โดยที่บริษัทฯ              จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบกลับคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือเกิน                กว่า 30 (สามสิบ) วัน ในกรณีที่คำขอใช้สิทธิดังกล่าวมีความซับซ้อน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่าย หรือค่า                  ธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิตามสมควรขึ้นกับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และในบางกรณี              บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ จะแจ้ง

            ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธนั้น 

ข้อ 10.     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

      10.1   บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย

การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงการกำหนดให้ลูกจ้างของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในการนี้ บริษัทฯ จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     10.2   นโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับ                  อนุญาตที่บริษัทฯ ดำเนินการมีดังนี้ 

      (1)    ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็น

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล 

      (2)   กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

      (3)   จำกัดสิทธิของลูกจ้างของบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

      (4)   ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตน และเทคโนโลยีการ              ตรวจจับไวรัส ตามความจำเป็น 

      (5)   กำหนดให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความลับ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบ

            ต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดข้อจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญาที่                บริษัทฯ ทำกับคู่ค้าแต่ละราย 

      (6)   ประเมินผลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ

            อย่างสม่ำเสมอ 

ข้อ 11.      ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ถึง:                   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่อยู่:                  เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร                           10120 

อีเมล:                 dpo@bol.co.th 

หมายเลขโทรศัพท์:    02-657-3999 ต่อ 6300 

ศูนย์บริการลูกค้า

ที่อยู่:                   เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

                        10120 

อีเมล:                  bolservice@bol.co.th 

หมายเลขโทรศัพท์:     02-657-3999 ต่อ 3 

ข้อ 12.      การปรับปรุงนโยบาย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายของบริษัททุกครั้งที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข  

วันที่มีผลใช้บังคับ

วันที่มีผลใช้บังคับของนโยบายฉบับนี้: 30 มิ.ย. 2564 

นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มิ.ย. 2564

นโยบายความเป็นส่วนตัว  
(Privacy Policy) 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการให้บริการข้อมูลธุรกิจและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้

บริการข้อมูลครบวงจรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ต่าง ๆ ของบริษัทฯ (“ผลิตภัณฑ์”) เพื่อช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัทฯ (“ลูกค้า”) ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจทางการค้าที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (อาทิ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner) ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น) 

 

บริษัทฯ เสนอแนวทางต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลก ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านเครดิต เพิ่มกระแสเงินสด ขับเคลื่อนความสามารถในการเพิ่มกำไร และจัดการผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการทำกิจกรรมทางการตลาดและการเพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ 

 

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลของ

บริษัทฯ ด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนับล้านแห่งทั่วโลกจากฐานข้อมูลของรัฐบาลและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) ระบุรายละเอียดในการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ จัดการ แบ่งปัน และคุ้มครองข้อมูลของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดมั่นตามนโยบายฉบับนี้และหลักการต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดทำเอกสาร และการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายฉบับนี้ระบุแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ www.bol.co.th ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวอาจระบุลิงก์ต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่อาจใช้นโยบายการจัดการข้อมูลที่แตกต่างไป บริษัทฯ สนับสนุนให้ลูกค้าอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ลูกค้าเข้าใจแนวปฏิบัติของเว็บไซต์ดังกล่าว และข้อแตกต่างอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 1.       คำนิยาม