ข้อ 2.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

   

     2.1    บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

     (1)    ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน

            เลขหนังสือ เดินทาง ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล (Email address) สถานะของการเป็นกรรมการ 

            กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคล ผู้ถือหุ้น ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท สถานะการเป็นผู้จัด

            จำหน่ายผู้ให้บริการจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้า (Vendor) กับบริษัทฯ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการใช้

            สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Handle) 

     (2)    ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน 

     (3)    ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจ หรือเคยใช้บริการ ความพึงพอใจ

            ผลตอบรับ และความคิดเห็นของท่านต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิและการร้อง                เรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

     (4)    ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์  เช่น  คุกกี้ (Cookies) ที่อยู่ไอพี                    (IP-Address) ประเภทอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรือระบบปฏิบัติการ (เช่น Android หรือ iOS) หน้าเว็บไซต์

            ที่เข้าชม และเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์

            และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

     (5)    ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์จากอุปกรณ์   

            เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ และบริการที่บอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพื้นที่ (Location-Based Service)

     (6)    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และเชื้อชาติ เป็นต้น

 ​

     (7)    ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ทางบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ความสัมพันธ์

            กับท่าน อาชีพ สถานะการเป็นผู้บริหารระดับสูง  ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  ผู้ได้รับมอบอำนาจของนิติบุคคล                  กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงานลูกจ้าง หรือการเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของบุคคลใด ๆ ซึ่ง

            ท่านรับรองต่อบริษัทฯ ว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ              ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯได้แจ้งให้ท่านทราบ

    2.2     บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อการดำเนินการตามสัญญาที่มีต่อท่านหรือเมื่อท่าน              ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและตามที่ได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูล              ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเท่านั้น

 

    2.3     ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้ม              ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด 

ข้อ 3.      แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

     (1)    เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของ

            บริษัทฯ พนักงาน  และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ  การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม สื่อสังคม                  ออนไลน์ (Social Media) การตอบแบบสอบถามหรือช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาดอื่นๆ ของบริษัทฯ

            รวมถึงการเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น 

     (2)    เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น   เช่น   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์  ตลาดหลักทรัพย์

            แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล

            กรมสรรพากร กรมบังคับคดี หรือหน่วยงานราชการอื่น บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล                          แพลตฟอร์มหรือสื่อสังคมออนไลน์  (Social Media)  เว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม  หรือการสอบถามบุคคลที่สามที่มี                      สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับท่าน แหล่งข้อมูล                    สาธารณะอื่น เป็นต้น 

 

            ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้              ขอบเขตที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

 

ข้อ 4.      วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

    4.1     บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อน                หรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ ก่อนหรือในขณะประมวลผล                  ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายให้สิทธิบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยที่ท่านไม่ต้องให้ความ                    ยินยอม 

    4.2     บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์              ใดวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

     (1)     เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญ                น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสาระสำคัญของข้อมูล                      นิติบุคคลที่ท่านหรือผู้แทนนิติบุคคลได้แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นองค์ประกอบ                สำคัญของประกาศของราชการหรือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 

     (2)    เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการบนเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ 

     (3)    เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมกรรมการ การเข้าร่วม                    กิจกรรมกับบริษัทฯ การติดต่อหรือประสานงานใดๆ กับบริษัทฯ การสมัครสมาชิก และการสร้างชื่อผู้ใช้งานของท่าน

            รวมถึงการรักษาและการจัดการชื่อผู้ใช้งานของท่าน 

     (4)    เพื่อเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาหรือความผูกพันระหว่างท่านและบริษัทฯ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการ หรือผู้รับ                บริการ หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น ในกรณีนี้ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล              ของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (5)    เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของท่าน ทำการวิจัย ทำการตลาด ส่งเสริมการขาย ทำโฆษณาทางการตลาด เสนอข้อเสนอ

            สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือและพันธมิตร

            ทางธุรกิจ ที่ท่านอาจสนใจสอดคล้องกับความต้องการของท่าน และ/หรือเหมาะสมกับท่าน 

     (6)   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

            ของบริษัทฯ โดยการประเมิน การทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์และจัดทำแบบจำลอง หรือการทำรายงานเชิงภาพรวม เป็นต้น

     (7)    เพื่อให้บริการหลังการขาย เช่น ติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ                        ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ 

     (8)    เพื่อบริหารจัดการ ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวก                ปรับปรุงเนื้อหา และปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

     (9)    เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม และการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ในการ                  รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และยับยั้งกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่างๆ 

     (10)   เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ รวมถึงคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการ

            ซึ่งบริษัทฯมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

     (11)    เพื่อการรักษาความปลอดภัย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล              ส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียงของบุคคลผ่านทางกล้องวงจรปิด                (CCTV) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงาน และผู้มาติดต่อ  

 ​

     (12)   เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีอื่น เช่นการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อมีผู้ติดต่อกับบริษัทฯ

            การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงและเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

            และกิจกรรม เช่น การอบรม สัมมนา การสันทนาการ  หรือกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ การเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัว              ประชาชนของบุคคล เพื่อการยืนยันตัวตน สำหรับใช้ประกอบการยื่นคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรับ-ส่ง

            เอกสารพัสดุ ของสมนาคุณ หรือการจัดการกับข้อร้องเรียน ข้อพิพาทและข้อเรียกร้องต่าง ๆ เป็นต้น 

ข้อ 5.      การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ ใช้และจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฯ นี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล                ส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและจำกัด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

     (1)    ลูกจ้างและผู้รับจ้างที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่

            ของบริษัทฯ ตามสัญญาหรือความผูกพันระหว่างท่านและบริษัทฯ

     (2)    ผู้ให้บริการที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทฯ หรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

            ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

     (3)    บริษัทในเครือ หน่วยงาน คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ท่านให้ความยินยอม หรือด้วยเหตุอื่นตามที่กฏหมายกำหนด

            ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

     (4)    ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่วน

สาระสำคัญของข้อมูลนิติบุคคล หรือกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ หรือด้วยเหตุผลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

     (5)    ผู้สอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

     (6)    ศาลที่มีเขตอำนาจ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

     (7)    บุคคลที่สามที่ท่านได้ร้องขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นรับทราบและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

           

ข้อ 6.      การเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลในต่างประเทศ 

            บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนิติบุคคล ซึ่งมีการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุคคลในต่าง                    ประเทศเป็นครั้งคราว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสาระสำคัญของข้อมูลนิติบุคคลที่ท่านหรือผู้แทนนิติบุคคลได้แจ้งไว้ต่อ              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผยหรือส่งไปยังบริษัทในเครือกิจการ

            และ/หรือบริษัทในเครือธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประเทศ และ/หรือผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อ                    วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้รับข้อมูล หรือเป็นการเก็บรักษาข้อมูลแทนบริษัทฯ เช่น การส่ง

            หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่าง                    ประเทศ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล

            ส่วนบุคคลประกาศกำหนด และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม สามารถบังคับตามสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของ

            ข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  

ข้อ 7.      ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเกี่ยวกับ                ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ และเมื่อพ้นระยะ              เวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล              ส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 8.      สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     8.1    เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล              มีสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ตาม ดังนี้ 

     (1)    สิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

            ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่                ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ โดยการถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม              ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

     (2)    สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิในการร้องขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

            ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้                  บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้ 

     (3)    สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป รวมทั้งมีสิทธิ (ก) ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอน              ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือ              โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

     (4)    สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

            ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในเวลาใด ๆ

     (5)    สิทธิในการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

            ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้

            ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรือท่านได้ถอนความยินยอมในการเก็บ                  รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล                ส่วนบุคคล

     (6)    สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

            ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอของท่าน

            หรือ เป็นกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

     (7)    สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง หรือ ที่ไม่สมบูรณ์

 

     (8)    สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืน                  หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     8.2    ท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุในข้อ 8.1 สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอ  “แบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล”

            เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ผ่านอีเมลของศูนย์บริการลูกค้าที่ bolservice@bol.co.th หรือ

ติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-657-3999 ต่อ 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติม เกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิ โดยที่บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อตอบกลับคำขอใช้สิทธิของท่านภายใน

30 (สามสิบ) วัน หรือเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน ในกรณีที่คำขอใช้สิทธิดังกล่าวมีความซับซ้อน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิตามสมควรขึ้นกับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวและในบางกรณี บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธนั้น กรณีที่ท่านมีสถานะเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ การใช้สิทธิของท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 9.      การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัทฯ  จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย                การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ซึ่ง              สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงกำหนดสิทธิในการเข้าถึง และการ                  กำหนดหน้าที่ของบุคคลภายนอกในการรักษาความลับ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผล

            ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 10.     ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ

            ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศฯ หรือการปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีตอบข้อ

            สงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ

            ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถึง:                         เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่:                       เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา            

                            กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล:                      dpo@bol.co.th

หมายเลขโทรศัพท์:         02-657-3999 ต่อ 6300

ศูนย์บริการลูกค้า

ที่อยู่:                       1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

                            กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล:                      bolservice@bol.co.th

หมายเลขโทรศัพท์:         02-657-3999 ต่อ 3

ข้อ 11.      การปรับปรุงประกาศฯ

            บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อให้การ              คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงอาจปรับปรุง

            หรือแก้ไขประกาศฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่                บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ จึงขอให้ท่านโปรดสละเวลาอ่านประกาศฯ ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข  

วันที่มีผลใช้บังคับ

วันที่มีผลใช้บังคับของประกาศฯ ฉบับนี้: 30 มิ.ย. 2564 

ประกาศฯ ฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มิ.ย. 2564 

ประกาศความเป็นส่วนตัว  
(Privacy Notice) 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด  (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  เป็นผู้ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล  เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้าน

โอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอและนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลในมิติที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าสมาชิกและผู้ใช้ข้อมูลนิติบุคคลและบริการต่างๆ ของบริษัท
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานในการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ
 

บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศฯ”) เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ข้อ 1.       คำนิยาม