top of page

ประกาศความเป็นส่วนตัว  
(Privacy Notice) 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจอย่างครบวงจร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ และมีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานในการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันสำคัญ

ดาวน์โหลด

PDF-BOL.png

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)_TH Updated
(4 มกราคม 2567)

PDF-BOL.png

ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง Updated (4 มกราคม 2567)

bottom of page