ข้อ 4.     สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

4.1  ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้บริการเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อกำหนดฯ  นี้เท่านั้น และการใช้บริการดังกล่าว

     จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

     ของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบริษัทฯ  ผู้ใช้บริการรายอื่น  หรือบุคคลใด ๆ  หรือมีผลเป็นการขัดขวาง แทรก

     แซง หรือรบกวนการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการรายอื่น


4.2  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบเห็นการดำเนินการใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย

     ต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น  หรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการสามารถรายงานการดำเนินการดังกล่าวมายังบริษัท ฯ

     ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ


4.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ใด ซึ่ง

     อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลเป็นการแทรกแซง หรือรบกวนการทำงานของเว็บไซต์หรือระบบคอมพิวเตอร์

     ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ


4.4 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆบนเว็บไซต์

    อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือความ

    ผิดอื่นใดตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  หรือประกาศใช้บังคับใหม่ในอนาคต


4.5 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน  หรือปลอม  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ

    เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลอื่น โดย

    ทุจริต   หรือโดยหลอกลวง  หรือโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

    ประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หรือก่อให้เกิด

    ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน


4.6 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีลักษณะลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรม

     อันดีของประชาชน ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้  หรือนำภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้าง การตัดต่อ การเติม

     หรือการดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะทำให้

     ผู้อื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 


4.7 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แสดงความเห็น กระทำการใด ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

    ต่อบริษัทฯ ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ทำให้บุคคลภายนอก

    เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง


4.8 ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการแคช (Caching) หรือสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ ลิงก์ (Hypertext Link) ไปยังเว็บไซต์  หรือ

    วางกรอบ (Framing) เนื้อหาใด ๆ  ที่ปรากฏบนเว็บไซต์  โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า  บริษัทฯ มีสิทธิปิดการใช้งาน

    ลิงก์ (Link) หรือกรอบ (Frame) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต


ข้อ 5.     การจำกัดความรับผิด

5.1  บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย  และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดย

    อ้อม ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการหรือถูกจำกัดสิทธิในการใช้บริการเว็บไซต์ หรือเป็น

    ผลมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือการอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้

    บริการเว็บไซต์ หรือการไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่บริษัทฯ บำรุงรักษาหรือ

    ซ่อมแซมระบบ ตรวจสอบการทำงาน เกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอื่นตามความจำเป็นและสมควร 


5.2 บริษัทฯ ไม่รับรองและไม่รับประกัน  ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า  เว็บไซต์สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้

    บริการได้โดยปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

    บริการ หรือข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ

    เสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย   ความล้มเหลวในการใช้งาน  ความผิดพลาด  การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง และ 

    ความไม่สมบูรณ์ของเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ 


5.3 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก (1)  การละเมิดข้อกำหนดฯ นี้  ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด (2)  การใช้

    บริการเว็บไซต์ (3) การนำข้อมูลใด ๆ  เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  หรือการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ (4) การดำเนิน

    กิจกรรมใด ๆ ของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ หรือ (5) การทำผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของบริษัทฯ หรือบุคคลที่

    สาม แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการรับผิดชดใช้ค่าเสีย

    หายให้แก่บริษัทฯ ตามความความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้เต็มจำนวน

 

5.4 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสาร การส่งข้อความ หรือการทำ 

    ธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการรายอื่นบนเว็บไซต์ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจและความสมัครใจของผู้

    ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว


ข้อ 6.     ทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูล  ข้อความ  เครื่องหมาย สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง โลโก้ ซอฟต์แวร์

    ฮาร์ดแวร์   เครื่องมือ   ส่วนประกอบ  และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์   รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ  ลิขสิทธิ์

    เครื่องหมายการค้า  เครื่องหมายบริการ  ชื่อทางการค้า  ฐานข้อมูล  ความลับทางการค้า  สิทธิบัตร  และข้อมูลที่

    ปรากฏบนเว็บไซต์  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวัตถุที่จับต้องได้หรือไม่ก็ตาม  และไม่ว่าจะมีมูลค่าทางการค้าหรือเศรษฐกิจ

    หรือไม่ก็ตาม  เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่เพียงผู้

    เดียว


6.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ถ่ายภาพหน้าจอ เก็บข้อมูล (Crawling) ใช้บอท (Bot) หรือ สไป 

    เดอร์ (Spider) ดึงข้อมูล (Scraping)  ผลิตซ้ำ  บันทึก ถ่ายโอน ทำสำเนา หรือเผยแพร่ เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่

    เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลเป็นการฝ่าฝืนข้อกำ

    หนดฯ  นี้  หรืออาจมีลักษณะขัดขวางต่อการประกอบธุรกิจหรือการค้าของบริษัทฯ  หรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิใน

    ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์โดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ 


6.3 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า  การยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์  ไม่ถือเป็นการที่บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการใน

    การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทฯ และไม่ป็นการให้สิทธิในการใช้บริการเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว


ข้อ 7.     การโอนสิทธิ

7.1  ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย      ลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ


7.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ อาจโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดฯ นี้ให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือบุคคล

    อื่นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ  ในกรณีนี้  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดใน 

    การให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ และกระทำการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ  ร้องขอ  เพื่อให้การโอนสิทธิหรือ

    หน้าที่ดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ 

 

ข้อ 8.    เหตุสุดวิสัย

    บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดฯ  หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดฯ นี้ล่าช้า  หาก

    กรณีดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดข้องของการเชื่อมต่อ   ระบบไฟฟ้าหรือเครือข่าย  ไฟดับ  ความผิดปกติของ

    เซิร์ฟเวอร์หรือระบบ  อุปสรรคทางเทคนิค  การคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ส่ง

    ไวรัสใด ๆ โดยไม่ตั้งใจ การโจรกรรม การประท้วง ภาวะขาดแคลน การจราจล การนัดหยุดงาน ปัญหาแรงงานใด

    ๆ การก่อกบฏ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ เหตุระเบิด ภัยธรรมชาติ สงคราม การกระทำของรัฐบาล สภาพการจ้าง แผ่น

    ดินไหว หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ


ข้อ 9.    ความเป็นเอกเทศแห่งข้อสัญญา
          ความไม่สมบูรณ์และการไม่มีผลใช้บังคับไม่ว่าด้วยเหตุประการใดของข้อตกลงหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำ

          หนดฯ นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ และการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ของข้อกำหนดฯ

          นี้ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไข และ/หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีผลใช้บังคับ

          นั้นให้มีผลใช้บังคับตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามข้อกำหนดฯ นี้


ข้อ 10.   คำบอกกล่าว

    เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดฯ  นี้   คำบอกกล่าวที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะ

    ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร  (รวมข้อความอิเล็กทรอนิกส์) และจะถือว่าส่งโดยชอบแล้วเมื่อได้นำส่งด้วยมือให้แก่ผู้

    แทนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง     หรือส่งโดยไปรษณีย์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่อยู่หรือช่องทางที่แจ้งให้คู่

    สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ  ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ส่งคำบอกกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ SMS

    อีเมล หรือโทรศัพท์ ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ส่งคำบอกกล่าวโดยชอบแล้ว


ข้อ 11.    การสละสิทธิ

    การที่บริษัทฯ  ไม่ใช้สิทธิ  หรือใช้สิทธิตามข้อกำหนดฯ นี้ล่าช้า มิให้ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิตามข้อกำหนดฯ หรือสละ 

    สิทธิในการบังคับตามข้อกำหนดฯ ในอนาคต เว้นแต่การสละสิทธินั้นจะทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อ

    โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ


ข้อ 12.    กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

12.1 ข้อกำหนดฯ  นี้  รวมถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ  ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้บังคับ  การ

    พิจารณา และการตีความตามกฎหมายไทย

 

12.2 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท  ข้อขัดแย้ง  หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อกำหนดฯ นี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำ

     หนดฯนี้ บริษัทฯ จะทำการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ใช้บริการก่อนหากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ภายใน 30(สามสิบ)

     วัน นับแต่วันเริ่มไกล่เกลี่ย คู่สัญญาตกลงให้เสนอต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ข้อ 13.    ข้อกำหนดทั่วไป

     ในกรณีที่มีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดฯ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ข้อกำหนดฯ ฉบับภาษา       ไทยมีผลใช้บังคับ


ข้อ 14.    การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

    บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดฯ ได้ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การแก้ไข

    เพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อได้ประกาศลงในเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะการ

    ที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม
   

    หากผู้ใช้บริการมีคำถาม ข้อสงสัย หรือประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดฯ นี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่ 02-657-3999

    ต่อ 3 หรือส่งอีเมลไปยัง bolservice@bol.co.th


วันที่มีผลใช้บังคับ
วันที่มีผลใช้บังคับของข้อกำหนดฯ ฉบับนี้: 1 พฤศจิกายน 2564
ข้อกำหนดฯ ฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ตุลาคม 2564

ข้อกำหนดการใช้บริการ 

(Terms of Use) 

ข้อกำหนดการใช้บริการ (Terms of Use) (“ข้อกำหนดฯ”) นี้ เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ (“ผู้ใช้บริการ”) เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ และข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1.       คำนิยามและการตีความ 

            เว้นแต่จะได้ระบุอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ให้คำหรือกลุ่มคำที่ปรากฏในข้อกำหนดฯ นี้ มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ข้อ 2.     การใช้บริการเว็บไซต์

2.1  ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง

     และเงื่อนไขตามที่ระบุข้อกำหนดฯ   นี้ทุกประการ  ทั้งนี้  หากผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ให้ถือว่าผู้ใช้

     บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ นี้ ทุกประการ

2.2 บริษัทฯ  มีดุลพินิจในการยกเลิก  ระงับ  ยุติการเชื่อมต่อ  หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ตามที่

     บริษัทฯ เห็นสมควร หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ นี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

 

2.3 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ  ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นสำหรับ ผลิต

     ภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฯ นี้

ข้อ 3.     สิทธิของบริษัทฯ

           

      3.1  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระงับ หรือจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  เนื้อหา  หรือการเข้าถึง

           เว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการ  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

      3.2  บริษัทฯ อาจติดตาม ตรวจสอบ คัดกรอง  หรือควบคุมบัญชี กิจกรรม เนื้อหา  การดำเนินการหรือเอกสารข้อมูล             ใดๆ บนเว็บไซต์ และทำการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ นี้ โดยไม่ต้องแจ้ง

           ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

      3.3  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ  เข้าสู่เว็บไซต์  บริษัทฯ มีสิทธิ ที่มีลักษณะไม่ผูกขาด ไม่มีค่าตอบแทน

           ใช้ได้ตลอดไป และใช้ได้ทั่วโลก ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้บริการและความเกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการกับเนื้อหาหรือข้อมูล

           ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการทำสำเนา เผยแพร่ ส่งต่อ แสดงสู่สาธารณะ ผลิตซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน

           ลบ แปล หรือจัดรูปแบบใหม่ ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูล

           ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่เว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว

      3.4  บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่บริษัทฯ ถือว่า  ผิดกฎหมาย มีลักษณะรุนแรง หรือไม่เหมาะ

           สมด้วยประการอื่น รวมถึงสืบสวนและใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้งหมดในการป้องกัน ยุติ หรือยับยั้งการ

           ฝ่าฝืนหน้าที่ใด ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดฯ นี้ รวมถึงการละเมิดสิทธิใด ๆ

      3.5  ในกรณีผู้ใช้บริการยุติการใช้บริการเว็บไซต์หรือบริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ

           ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือทำลายข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องขอความยินยอม

           จากผู้ใช้บริการ

      3.6  บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เพื่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการได้ตามความ

           เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้

           บริการต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าสิน

           ไหมทดแทนภายในระยะเวลาดังกล่าว  บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดบนจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการค้างชำระในอัตรา

           ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี จนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน