top of page

นโยบายการใช้คุ้กกี้

(Cookies Policy) 

1.    คุกกี้คืออะไร
     คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน (“ลูกค้า”)  เมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ข้อมูลและการตั้งค่าที่หลากหลายจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ คุกกี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้า และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น


2.   ประโยชน์ของคุกกี้
     คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน   ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น


3.   การใช้คุกกี้
     บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์   เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการจัดทำสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียกดูบนเว็บไซต์ของลูกค้า


     คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม  เพื่อให้บริษัทฯ   สามารถให้บริการลูกค้าตามความพึงพอใจและความสนใจของลูกค้ารวมถึงป้องกันและตรวจจับการดำเนินการที่อาจเป็นการต้องห้าม หรือไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบริการบางประเภท บริษัทฯ  เสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการเก็บรหัสผู้ใช้  และรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้  โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีก  เมื่อลูกค้ากลับมายังเว็บไซต์ในภายหลัง


     นอกจากนี้   บริษัทฯ   อาจใช้คุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น  เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ลูกค้าสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา  หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสม ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

   

     ทั้งนี้ บริการต่างๆ  ของบริษัทฯ  อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์  โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุ
ประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันโดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น

 

     

     บริษัทฯ  จะใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้  และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.bol.co.th สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้


3.1  คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies)
     คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บ
     ไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์  การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถ
     ใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และ
     สถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

3.2  คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ (Performance Cookies)
     คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ
     รู้จักท่านมากยิ่งขึ้น   โดยบริษัทฯ   จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ
     ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป  อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และ
     นำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น   การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ  ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้า
     เยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้   

 

3.3  คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

     คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติม

     ให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาด       ฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้         เว็บไซต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ กรณีที่บริษัทฯ อนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าความเป็น

     ส่วนตัว เพื่อปิดหรือระงับการใช้งานคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด การปิดหรือการระงับการใช้งานคุกกี้อาจ

     ส่งผลต่อการให้บริการเว็บไซต์โดยบริษัทฯ หรือส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานบางฟังก์ชัน

3.4  คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) 

     คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้
     เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้
     ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ 
     สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

 

     ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น  บริษัทฯ  มีการใช้งาน

     โปรแกรมเสริม  (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม  เช่น Google Analytics เป็นต้น

4.   การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
     เว็บไซต์บางส่วนของบริษัทฯ  อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก  รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย   เช่น   YouTube  หรือ Facebook เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ได้  ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นของผู้ให้บริการไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการใช้คุกกี้นี้   บริษัทฯ  ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้  และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย


5.   วิธีปิดคุกกี้
     ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้  โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน   และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)


6.   ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
     ลูกค้าอาจลบการตั้งค่าเบราว์เซอร์   หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว   และตั้งค่าดังกล่าวขึ้นใหม่   เพื่อปิดการใช้งาน หรือลบคุกกี้ และยังคงสามารถใช้งานเว็บไซต์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์  จำเป็นต้องใช้คุกกี้  และการปิดการใช้งานหรือการลบคุกกี้ดังกล่าวอาจกระทบต่อการเข้าถึง ความราบรื่น ความสะดวก และ/หรือฟังก์ชัน (Function)บางอย่างของเว็บไซต์

 


 

bottom of page