top of page
Dun-and-Bradstreet-บริการข้อมูลบริษัททั่วโลก-และการวิเคราะห์เชิงลึก
DNB-logo-ข้อมูลบริษัททั่วโลก

เพิ่มขีดความสามารถด้วยข้อมูล
และการวิเคราะห์เชิงลึก

การปฏิวัติความเสี่ยง

พบวิธีการจัดการความเสี่ยงด้วยข้อมูลของผู้นำทางการเงินสมัยใหม่ในปี 2020 จากกรณีศึกษาทั่วโลก โดยความร่วมมือระหว่าง Dun & Bradstreet และบีโอแอล

การจัดการความเสี่ยงด้วยข้อมูลบริษัทเชิงลึก
การจัดการความเสี่ยงด้วยข้อมูลบริษัทเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตัวเร่งให้เกิดผลการทำงานที่ดีขึ้น

การได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูล คือ การรู้ว่าจะถามอะไร คำตอบที่ได้รับ จะนำไปสู่ การตัดสินใจทางการเงิน การวางแผนการตลาด และการเลือกซื้อสินค้า

การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลต้องอาศัยข้อมูล
ความสัมพันธ์ และความเชื่อมั่น

องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อที่จะประสบความสำเร็จจากกระบวนความคิดที่ก้าวกระโดด

การจัดการความเสี่ยงด้วยข้อมูลบริษัทเชิงลึกในโลกดิจิทัล
การจัดการความเสี่ยงด้วยข้อมูลบริษัทเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับที่เหนือชั้นจากการเรียนรู้ระบบ

การเรียนรู้ของระบบมีความสำคัญกับบริษัทส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจแบบ B2B และวิธีการที่เราสามารถนำการเรียนรู้ของระบบมาพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์แบบเดิมให้ดียิ่งขึ้นได้

bottom of page