top of page
​โซลูชันเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
​โซลูชันเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ-2

บีโอแอล
ผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ
อันดับหนึ่
งของไทย

1.6M

ฐานข้อมูล 1.6 ล้าน

ธุรกิจทั่วไทย

350M

ฐานข้อมูล 350 ล้าน
ธุรกิจทั่วโลก

1st

ระบบช่วยตัดสินใจ

รายแรกของไทย

เป็นผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจอย่างครบวงจร

จุดมุ่งหมายของเราคือการให้บริการข้อมูลธุรกิจ ข่าวสาร การวิเคราะห์ และระบบตรวจสอบข้อมูล อย่างครบวงจร เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

ผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ-ทางธุรกิจอย่างครบวงจร
เทคโนโลยี-เพื่อบริการข้อมูลที่แม่นยำ

พัฒนาที่สุดของเทคโนโลยี
เพื่อบริการข้อมูลที่แม่นยำ

เราค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นำที่สุดของเทคโนโลยีจากหลายประเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผล นำเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติ

เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้า

ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด

ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเรา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายให้มีความปลอดภัยสูงสุด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด
bottom of page