บีโอแอล
ผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ
อันดับหนึ่งของไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหาร

การดี.jpg

ผศ.ดร.การดี
เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ชัยพร.jpg

คุณชัยพร

เกียรตินันทวิมล

กรรมการ

และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Mina_Profile (002).JPG

คุณมีนา
อิงค์ธเนศ

กรรมการ

และผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

อินทิรา.jpg

คุณอินทิรา
อินทุรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล

Parissara.jpg

คุณปาริศรา
จตุรพิธเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

อนันต์.jpg

คุณอนันต์
ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

มานืดา.jpg

คุณมานิดา
ซินเมอร์แมน

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

สุธีรา.jpg

คุณสุธีรา
ศรีไพบูลย์

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

บรรยง.jpg

คุณบรรยงค์
ลิ้มประยูรวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

แจ๊ค.jpg

คุณแจ็ค
มินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ประยูร.jpg

คุณประยูร
รัตนไชยานนท์

กรรมการ

ชไมพร.jpg

คุณชไมพร
อภิกุลวณิช

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

image010.png

คุณเดนนิส

มาร์ติน

กรรมการ