บีโอแอล
ผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ
อันดับหนึ่งของไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหาร

คุณอนันต์
ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณมานิดา
ซินเมอร์แมน

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณสุธีรา
ศรีไพบูลย์

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.การดี
เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณชัยพร

เกียรตินันทวิมล

คุณกัลยพัลญ์
บูรณารมย์

กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณอินทิรา
อินทุรัตนา

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายข้อมูล

คุณบรรยงค์
ลิ้มประยูรวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

คุณแจ็ค
มินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

คุณประยูร
รัตนไชยานนท์

กรรมการ

คุณชไมพร
อภิกุลวณิช

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

คุณเดนนิส

มาร์ติน

กรรมการ

  • Facebook
  • YouTube

©Business Online Public Company Limited