บีโอแอล
ผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ
อันดับหนึ่งของไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหาร

อนันต์.jpg

คุณอนันต์
ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

มานืดา.jpg

คุณมานิดา
ซินเมอร์แมน

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

สุธีรา.jpg

คุณสุธีรา
ศรีไพบูลย์

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

การดี.jpg

ผศ.ดร.การดี
เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ชัยพร.jpg

กรรมการ

และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณชัยพร

เกียรตินันทวิมล

กัลยพัญ.jpg

คุณกัลยพัลญ์
บูรณารมย์

กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อินทิรา.jpg

คุณอินทิรา
อินทุรัตนา

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายข้อมูล

บรรยง.jpg

คุณบรรยงค์
ลิ้มประยูรวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

แจ๊ค.jpg

คุณแจ็ค
มินทร์ อิงค์ธเนศ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ประยูร.jpg

คุณประยูร
รัตนไชยานนท์

กรรมการ

ชไมพร.jpg

คุณชไมพร
อภิกุลวณิช

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

image010.png

คุณเดนนิส

มาร์ติน

กรรมการ