top of page

CORPUS


วิเคราะห์คู่ค้า

ตัดสินใจแม่นยำ

ด้วยระบบข้อมูลอัจฉริยะ

shutterstock_1438124609.jpg

พัฒนาศักยภาพของทีมให้แข็งแกร่ง

เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง

คอร์พัส ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านร่วมอบรมการใช้งานคอร์พัส เพื่อให้การทำงานของท่าน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มกราคม 2563

คอร์สครึ่งวัน
 9 ม.ค. เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.30 - 16.30 น.  

21 ม.ค. เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.30 - 16.30 น. 

 

คอร์สเต็มวัน

14 ม.ค. เวลา 09.00 - 16.30 น.

กุมภาพันธ์ 2563

คอร์สครึ่งวัน
 
4 ก.พ. เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.30 - 16.30 น.

18 ก.พ. เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.30 - 16.30 น.  

คอร์สเต็มวัน

14 ก.พ. เวลา 09.00 - 16.30 น. 

มีนาคม 2563

คอร์สครึ่งวัน
10 มี.ค. เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.30 - 16.30 น. 

19 มี.ค. เวลา 09.00 - 12.00 น. หรือ เวลา 13.30 - 16.30 น.

คอร์สเต็มวัน

24 มี.ค. เวลา 09.00 - 16.30 น. 

bottom of page