top of page

We're Down For Maintenance

219347-P0VB0P-802.png

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า  ทางบริษัทจะมีการปรับปรุงและอัพเดทระบบเป็นการชั่วคราว โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น. ซึ่งจะส่งผลให้ ช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งาน และจะกลับมาใช้งานระบบได้อีกครั้ง วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 23:59 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทางฝ่ายบริการผ่านทางอีเมล bolservice@bol.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์

096-2277963 , 093-9069644 , 065-2050079

Dear Valued Customers,

Please kindly be informed that our systems are currently undergoing maintenance and will be temporarily unavailable from the 26th of April 2024 at 23:59 and will become available again from the 27th of April 2024 from 23:59 onwards. We apologize for any inconvenience caused and thank you for your understanding.

If you need assistance, please kindly contact us

via email at bolservice@bol.co.th or phone number

096-2277963 , 093-9069644 , 065-2050079

bottom of page