สารจากประธาน
BOARD MESSAGES
สารจากประธาน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น


ปี 2560 ถือเป็นปีที่มีความน่าสนใจมาก เราเริ่มได้เห็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องของ Artificial Intelligence, Internet of Thing, Blockchain, Cloud Computing Service และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้และเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรง คือ เรื่องของ Big Data ซึ่งทุกภาคส่วนต่างให้ความสนใจและตื่นตัวในเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก ยิ่งระบบออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้นเท่าไหร่ ข้อมูลก็จะมีมากมายมหาศาล ธุรกิจยิ่งจะต้องมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-driven) เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนขึ้น บีโอแอลในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการข้อมูลและระบบที่ช่วยในการตัดสินใจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการหาความรู้ ความเข้าใจ และเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยหนึ่งในพันธกิจของบีโอแอล คือ การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางด้าน Data Analytics นอกเหนือจากเทคโนโลยีใหม่แล้ว เรายังได้เห็นรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ เกิดขึ้นมากมาย เช่น Fintech Startup ซึ่งบีโอแอลเองได้จัดตั้งบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด เพื่อเน้นการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดบริการในรูปแบบใหม่ โดยบริษัทได้ร่วมลงทุน ในบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Fintech Startup ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ ตัวกลางในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ที่เชื่อมต่อให้ผู้กู้ที่มีศักยภาพสามารถกู้เงินโดยตรงกับนักลงทุน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ได้รับอัตราผลตอบแทนที่จูงใจมากขึ้น สามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมากกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไป ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว ถือเป็นการเข้าสู่มิติใหม่ของการให้บริการข้อมูลของบริษัท อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจแก่บริษัทและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะทำให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

ด้านการเงิน ปี 2560 ผลประกอบการตามงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้รวม 436.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ9.32 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีกำไรสุทธิหลังภาษี 76.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิหลังภาษีในปี 2559

สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพและการบริการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

  

นายนรวัฒน์ สุวรรณ      นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการ          ประธานกรรมการบริหาร

 

 

 เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser: Internet Explorer 10 ขึ้นไป และ Firefox, Chrome, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด