ข้อ 2.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

   

     2.1    บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

     (1)    ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส  เลขประจำตัวประชาชน             เลขหนังสือ เดินทาง ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล (Email address) ข้อมูลที่ปรากฏบน

           นามบัตร สถานะของการเป็นกรรมการ คณะกรรมการภายในบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันิติบุคคล

           ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตัวแทน และ/หรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท สถานะการเป็นผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ  หรือ

           คู่ค้า  (Supplier) กับบริษัทฯ เสียง ภาพนิ่ง   ภาพเคลื่อนไหว  และการใช้สื่อสังคมออนไลน์  (Social Media             Handle)

    (2)    ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน 

    (3)    ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสนใจ หรือ เคยใช้บริการ 

           ความพึงพอใจผลตอบรับ และความคิดเห็นของท่านต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว และรายละเอียดเกี่ยวกับ

           การใช้สิทธิและการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ

    (4)    ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านการติดตามตรวจสอบทางระบบคอมพิวเตอร์  เช่น คุกกี้ (Cookies) ที่อยู่

           ไอพี (IP Address) ประเภทอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน หรือระบบปฏิบัติการ (เช่น Android หรือ iOS) หน้า

           เว็บไซต์ที่เข้าชม และเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และกิจกรรมของ

           ท่านบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีการติดตาม             อื่น ๆ

    (5)    ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์จากอุป

            กรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์     และบริการที่บอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามพื้นที่   (Location-Based              Service)

    (6)    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และเชื้อชาติ 

 

      (7)    ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ทางบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ความ

           สัมพันธ์กับท่าน อาชีพ สถานะการเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  ผู้ได้รับมอบอำนาจ

           ของนิติบุคคล กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง การเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม  และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

           ของบุคคลใด ๆ  ซึ่งท่านรับรองต่อบริษัทฯ ว่า  ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้เปิดเผยข้อมูลแก่             บริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯได้

           แจ้งให้ท่านทราบ

 

    ​2.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

           บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน  เพื่อการดำเนินการตามสัญญาที่มีต่อท่าน            หรือ    เมื่อท่านยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้นบริษัทฯ    จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและตามที่ได้รับ

           อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเท่านั้น และบริษัทฯ  จะ

           ดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควรตามที่กฎหมายกำหนด     เพื่อคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลดัง             กล่าวอย่างเพียงพอ   นอกจากนี้  บริษัทฯ  อาจเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุ

           ประสงค์ที่จำกัดและตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

    2.3    ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่า

           ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูล

           ส่วนบุคคลอย่างสูงสุด

ข้อ  3.     แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

     (1)    เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครใช้ผลิต

           ภัณฑ์ของบริษัทฯ พนักงาน  และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ  การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลต

           ฟอร์ม สื่อสังคมออนไลน์   (Social Media)  การตอบแบบสอบถามหรือช่องทางการส่งเสริมการขายและการ             ตลาอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น 

 

     (2)   เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ตลาดหลักทรัพย์

           แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  ศาล

           กรมสรรพากร กรมบังคับคดี หรือหน่วยงานราชการอื่น บริษัทในเครือ  พันธมิตรทางธุรกิจ  ผู้ให้บริการข้อมูล

           แพลตฟอร์มหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เว็ปไซต์ของบุคคลที่สามหรือโดยการสอบถามบุคคลที่สาม

           ที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   และ/หรือ  คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับท่าน             แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น เป็นต้น  ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทฯ  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นมาเพื่แสดง

           ผลอันเป็นประโยชน์โดยชอบแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภาย

           ใต้ขอบเขตที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

ข้อ 4.      วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     4.1   บริษัทฯ  จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย  ตามที่ได้แจ้งให้ท่าน

           ทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ ก่อนหรือ

           ในขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายให้สิทธิบริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

           โดยที่ท่านไม่ต้องให้ความยินยอม

    4.2    บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมใช้   และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อ

           วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

          (1) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ  หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมี

             ความสำคัญ น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เช่น  กรณีข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเป็น

             สาระสำคัญของข้อมูล  นิติบุคคลที่ท่านหรือผู้แทนนิติบุคคลได้แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   หรือข้อมูล

             ส่วนบุคคลของท่านเป็นองค์ประกอบสำคัญของประกาศของราชการ หรือมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา               เป็นต้น 

          (2) เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ 

          (3) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียน   การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   การเข้าร่วมประชุมกรรมการ

              การเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ การติดต่อหรือประสานงานใด ๆ กับบริษัทฯ การสมัครสมาชิกและการสร้าง

              ชื่อผู้ใช้งานของท่าน รวมถึงการรักษาและการจัดการชื่อผู้ใช้งานของท่าน

 

          (4) เพื่อเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาหรือความผูกพันระหว่างท่านและบริษัทฯ   ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้บริ

              การ หรือผู้รับบริการ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น ในกรณีนี้  หาก                ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีต่อท่านได้                  อย่างมีประสิทธิภาพ

          (5) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของท่าน ทำการวิจัย ทำการตลาด  ส่งเสริมการขาย ทำโฆษณาทางการตลาดเสนอ

 ข้อเสนอ สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ  บริษัท

 ในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ท่านอาจสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของท่าน และ/   หรือเหมาะสม   กับท่าน

          (6) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ     และแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดจากผลิต

              ภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ โดยการประเมิน การทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์และจัดทำแบบจำลองหรือ การ

              ทำรายงานเชิงภาพรวม เป็นต้น

          (7) เพื่อให้บริการหลังการขาย   เช่น  ติดต่อสื่อสารกับท่าน  เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความเห็นเพิ่มเติม

  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ 

          (8) เพื่อบริหารจัดการ ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่ออำนวย

              ความสะดวกปรับปรุงเนื้อหา และปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ เว็บไซต์ และแอป

              พลิเคชัน

          (9) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม กิจกรรม และการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริ                ษัทฯ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และยับยั้งกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย  เช่น  การฉ้อ

              โกงหรืออาชญากรรมต่างๆ 

         (10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ  รวมถึงคำสั่งศาล  หรือหน่วยงานราชการ ซึ่ง                บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

   (11) เพื่อการรักษาความปลอดภัย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ  เช่น  การเก็บรวบรวมและประ

       มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงของบุคคล

       ผ่านทางกล้องวงจรปิด (CCTV)เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงานและผู้มาติดต่อ  

         (12) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีอื่น เช่นการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อมีผู้ติด

              ต่อกับบริษัทฯ การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียงและเก็บรวบรวมสำเนา บัตรประจำตัว ประ

              ชาชนของบุคคลที่เข้าร่วมประชุมและกิจกรรม เช่น การอบรม สัมมนา การสันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นของ

              บริษัทฯ การเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของบุคคล เพื่อการยืนยันตัวตน สำหรับใช้ประกอบ                การยื่นคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรับ-ส่ง เอกสารพัสดุ ของสมนาคุณ หรือการจัดการ                กับข้อร้องเรียน ข้อพิพาทและข้อเรียกร้องต่าง ๆ  เป็นต้น 

ข้อ 5.        ผลกระทบของการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ทำให้ไม่   ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรืออาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

ข้อ 6.        การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทฯ ใช้และจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฯ นี้เท่านั้น โดยบริษัทฯอาจเปิด

 เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและจำกัด ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

           (1) ลูกจ้างและผู้รับจ้างที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการให้บริการ การดำเนิน ธุรกิจและการ

              ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญาหรือความผูกพันระหว่างท่านและบริษัทฯ

          (2) ผู้ให้บริการที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทฯหรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือกาดำเนินธุรกิจของ

              บริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

          (3) บริษัทในเครือ  หน่วยงาน  คู่ค้า  หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ท่านให้ความยินยอม หรือด้วยเหตุ อื่นตามที่กฏ                หมายกำหนด  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

          (4) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของบริษัที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบ  เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของ                ท่านเป็นส่วนสาระสำคัญของข้อมูลนิติบุคคล หรือกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ  หรือด้วยเหตุผล

              อื่นตามที่กฎหมายกำหนดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

          (5) ผู้สอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ

          (6) ศาลที่มีเขตอำนาจ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย  เช่น กรม สรรพากร สำนัก

              งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง                ชาติ

          (7) บุคคลที่สามที่ท่านได้ร้องขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่

              บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ  จะดำเนินการให้บุคคล เหล่านั้นรับทราบและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม

              วัตถุประสงค์  ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ   และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอเหนือ                จากขอบเขตที่บริษัทฯได้กำหนดไว้

           

ข้อ 7.         การเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลในต่างประเทศ 

              บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลนิติบุคคล  ซึ่งมีการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลให้แก่บุค

              คลในต่างประเทศ    เป็นครั้งคราว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสาระสำคัญของข้อมูลนิติบุคคลที่ท่านหรือ

              ผู้แทนนิติบุคคลได้แจ้งไว้ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอาจ

              ถูกเปิดเผยหรือส่งไปยังบริษัทในเครือกิจการ  และ/หรือบริษัทในเครือธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประ

              เทศ และ/หรือผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งอยู่ในต่างประเทศ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ

              และผู้รับข้อมูล หรือเป็นการเก็บรักษาข้อมูลแทนบริษัทฯ  เช่น  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริ

              การระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์หรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติ

              ตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ

              กำหนดและจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม สามารถบังคับตามสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน

  บุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ 8.        หลักกฎหมายที่สำคัญที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

          8.1 ความยินยอม

  เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ จัดการ เก็บรักษา และเปิด

  เผยข้อมูลของตนได้ก่อนหรือในขณะที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย  หรือ กรณีอื่นที่ กฎ

  หมายให้ถือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม    เพื่อให้บริษัทประมวลผลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย    ความเป็นส่วนตัว ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)     และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

          8.2 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

  เมื่อบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นรวม

  ถึง (ก) การจัดการโอกาสทางธุรกิจ เครดิตทางธุรกิจ    และความเสี่ยงทางการเงิน (ข) บริหารความเสี่ยง

  และตัดสินใจทางการตลาด (ค) ทำธุรกรรมต่าง ๆ (ง) ป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต และ (จ)   ทราบข้อ

  มูลเกี่ยวกับบุคคลที่ตนเข้าทำธุรกิจด้วย โดยไม่กระทบต่อประโยชน์หรือสิทธิเสรีภาพ  ขั้นพื้นฐานของเจ้าของ

  ข้อมูลส่วนบุคคล

 

          8.3 สัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาใดๆ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อดำเนินการใดๆ ก่อนการเข้าทำสัญญา ตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วน บุค

  คลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดุลพินิจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯหาก

  เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

  บริษัทฯ  อาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอ  หรือเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล    หรือบุคคล

  ที่เกี่ยวข้องได้

         8.4  หน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ

  เมื่อบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยว

  ข้อง

ข้อ  9.       การประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ

              บริษัทฯ ไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ

ข้อ  10.      ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการดำเนิน

  การเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น           โดยมีรายละเอียดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 

          (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการจัด

              เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ 5 ปี หลังจากสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของบริษัทฯ   โดยมีข้อตกลงในการซื้อผลิตภัณฑ์

                   หรือใช้บริการดังกล่าว   ซึ่งบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลา

              การดำเนินธุรกิจ

          (3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ข้อมูลนักลงทุนรวม

              ไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ 10 ปี หลังจาก

              สิ้นสุดสัญญา หรือ เสร็จสิ้นการดำเนินงาน

          (4) ข้อมูลบุคคลที่เข้าถึงพื้นที่ของบริษัทฯ  บริษัทฯ   จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไว้ตลอดระยะ

              เวลาการดำเนินธุรกิจ

 ทั้งนี้เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯ  มีความ

 จำเป็นต่อการใช้งาน หรือประมวลผล หรือเมื่อจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคำ

 สั่งของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  หากมีการดำเนินการทางศาล ข้อมูล

 ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว  รวมถึง ระยะเวลาใด ๆ  ในการ

 ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบหรือเก็บตามที่กฎหมายอนุญาต 

 อนึ่ง เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็น  ข้อ

 มูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการ

 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกาศความเป็นส่วนตัว  
(Privacy Notice) 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)    (“บริษัทฯ”)   เป็นผู้ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล   เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจอย่างครบวงจรโดยบริษัทฯดำเนินการพัฒนา    และปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์  ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลในมิติที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า สมาชิก และผู้ใช้ข้อมูลนิติบุคคลและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ  และมีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครอง

ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มี 

ความโปร่งใสในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 และมาตรฐานในการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ  จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้    (“ประกาศฯ”)   เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1.       คำนิยาม

ข้อ  11.       ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          11.1 เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ  ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อ

              มูลส่วนบุคคล  มีสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ     ตามดังนี้

           (1) สิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่  บริ

              ษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วน

              บุคคลของท่านอยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ โดยการถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบ

              รวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

          (2) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วน

              บุคคลท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ   ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่

              ท่าน   รวมถึงขอให้บริษัทฯ   เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้

          (3) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป   รวมทั้งมี สิทธิ ก)    ขอให้                บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  หรือ  (ข)  ขอ

              รับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงเว้นแต่

              โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

          (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในเวลาใด ๆ

    (5) สิทธิในการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล

        ได้ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย  หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ

        ระบุตัวท่านได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรือท่านได้ถอน

        ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   หรือบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายใน

        การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

          (6) สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 ท่านมีสิทธิระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ   คำขอ

 ของท่าน หรือเป็นกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

          (7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดท่าน มีสิทธิ

              ขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง หรือที่ไม่สมบูรณ์

          (8) สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล   ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ  หรือลูกจ้าง  หรือผู้รับจ้างของ

              บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

         11.2 ท่านที่ประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุในข้อ 11.1 สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอ “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ

              ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ  และส่งให้แก่บริษัทฯ ผ่านอีเมลของศูนย์

              บริการลูกค้าที่ bolservice@bol.co.th หรือติดต่อบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-657-3999 ต่อ 3 ทั้งนี้

              บริษัทฯ  อาจติดต่อกลับไปยังท่าน  เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  คำขอใช้สิทธิ  โดยที่บริษัทฯ จะใช้ 

              ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบกลับคำขอใช้สิทธิของท่านภาย  ใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ   เกินกว่า 30

              (สามสิบ) วัน  ในกรณีที่คำขอใช้สิทธิดังกล่าวมีความซับซ้อน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่าย หรือ

              ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิตามสมควรขึ้นกับดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียง ผู้เดียว

              และในบางกรณี  บริษัทฯ  อาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด   โดย

              บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธนั้น กรณีที่ท่านมีสถานะเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นคนไร้ความ

              สามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   การใช้สิทธิของท่าน  จะต้องได้รับความยินยอมจาก  ผู้ใช้อำนาจ

              ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์   คนไร้ความสามารถ  หรือ  คนเสมือนไร้

              ความ สามารถแล้วแต่กรณี

ข้อ  12.      การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

         12.1  บริษัทฯ   จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม  ตามมาตร

              ฐานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน  ISO/IEC 27001:2013  ซึ่งเป็น

              มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยสากล   เพื่อป้องกันการสูญหายการเข้า

              ถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงการแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

         12.2 กำหนดให้ลูกจ้างของบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความ

              มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในการนี้   บริษัทฯ  จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดัง กล่าวตาม ความ

              จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         12.3 กำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ  เพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย  และป้องกันการ

              เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บริษัทฯ ดำเนินการมีดังนี้

          (1) กำหนดมาตรฐาน   แนวทางปฏิบัติ  และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          (2) จำกัดสิทธิของลูกจ้างของบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

          (3) ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตน  และ

              เทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเป็น

          (4) กำหนดให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความลับและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย

              และระเบียบต่าง ๆ   ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดข้อจำกัดการใช้ข้อ

              มูลส่วนบุคคลในสัญญาที่บริษัทฯ ทำกับคู่ค้าแต่ละราย

          (5) ประเมินผลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   การจัดการข้อมูล  และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

              ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ  13.       ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประกาศฯหรือการปฏิบัติตามประกาศฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีตอบ 

  ข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปรับปรุงการให้บริการของ

  บริษัทฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถึง:                        เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่:                       เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

                            กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล:                      dpo@bol.co.th

หมายเลขโทรศัพท์:         02-657-3999 ต่อ 3

 

ศูนย์บริการลูกค้า

ที่อยู่:                       เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

                            กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล:                                    bolservice@bol.co.th

หมายเลขโทรศัพท์:                       02-657-3999 ต่อ 3

 

 

 

ข้อ  14.      การปรับปรุงประกาศฯ

               บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาและทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอ เพื่อ

               ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   บริษัทฯ

               จึงอาจปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศฯ ฉบับนี้อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง หรือเมื่อกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

               ที่สำคัญ โดยบริษัทฯ จะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯและ/หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ

               จึงขอให้ท่านโปรดสละเวลาอ่านประกาศฯ ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

               ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างประกาศฯ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้บังคับตามฉบับภาษาไทย

วันที่มีผลใช้บังคับ

ฉบับที่ของการประกาศฯ: ฉบับที่ 1

วันที่มีผลใช้บังคับของประกาศฯ ฉบับนี้:  8 ตุลาคม พ.ศ.2564

ประกาศฯ ฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564